Uzatvorená podľa čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (Ďalej len  „Nariadenie“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Predmet a účel zmluvy

 • Podnikateľský subjekt Viktória Poprendová, IČO: 50226037, miestom podnikania Malý Šariš 576, 080 01 Prešov (ďalej len ako „Správca“) a poskytovateľ zasielateľských služieb (ďalej len ako „Spracovateľ“) na základe zmluvného vzťahu, ktorého je táto zmluva prílohou, spolupracujú v oblasti obstarania prepravy tovaru zo sídla Správcu do miesta určenia, vrátane vykonania ďalších úkonov súvisiacich s prepravou (ďalej len „Služby“).
 • V rámci tejto spolupráce dochádza alebo môže dochádzať k poskytnutiu osobných údajov obchodných partnerov Správcu, kedy účel ich spracovania a finančné prostriedky (ako súčasť ceny za Služby na také spracovanie) určuje a poskytuje Správca a Spracovateľ osobné údaje pre Správcu ďalej spracováva, a to výhradne za účelom obstarania doručenia tovaru podľa uzatvorenej zmluvy so Správcom, a v medziach tejto zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej len „Zmluva“)

 • Spracovanie osobných údajov

 • Spracovateľ osobných je oprávnený pre Správcu spracovávať nasledujúce osobné údaje Príjemcov:
 • Meno a priezvisko, obchodné meno;
 • Kontaktné údaje
 •        adresa
 •        e-mailová adresa
 •        telefónne číslo
 • Informácie o identifikácii zásielky v potrebnom rozsahu (ďalej len  „Osobné údaje

 • Spracovateľ pre Správcu nespracováva žiadne zvláštne kategórie osobných údajov.
 • Sprístupnenie Osobných údajov prebieha tak, že Správca poskytne Spracovateľovi Osobné údaje za účelom umožnenia poskytnutia Služieb. 
 • Správca uvedie také Osobné údaje, ktoré sú pre umožnenie poskytovania Služieb Spracovateľom nevyhnutné. 
 • Spracovateľ osobné údaje spracuje iba za účelom umožnenia poskytnutia Služieb. Správca je oprávnený rozšíriť účel spracovania v súlade so zákonom, kedy pokyn k ďalšiemu spracovaniu je možný Spracovateľovi predložiť iba písomnou formou – za tú sa považuje rovnako e-mailová komunikácia zmluvných strán adresovaná oprávneným osobám.

 • Práva a povinnosti zmluvných strán

 • Spracovateľ sa zaväzuje prijať technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré majú zamedziť neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Osobným údajom, ich zmenu, zničenie, stratu či inému neoprávnenému nakladaniu s Osobnými údajmi. Spracovateľ sa zaväzuje najmä:
 • Používať zabezpečený prístup do PC, kedy prístupy do PC budú známe len Spracovateľovi; 
 • Používať  zabezpečený prístup do databázy osobných údajov, prístupy je povinný Spracovateľ zadávať tak, aby neboli zobrazené, neukladali sa, neboli sprístupnené tretej osobe;  
 • Užívať vhodné prostriedky zabezpečenia, napr. Šifrovanie či iné vhodné a potrebné prostriedky vždy v závislosti na konkrétnom prípade a dátach;  
 • Neumožniť prístup k údajom tretím osobám, pokiaľ tento prístup nebude písomne schválený Správcom alebo neplynie z tejto Zmluvy;
 • dodržovať mlčanlivosť ohľadom Osobných údajov.

 • Spracovateľ sa tiež zaväzuje:
 • Spracovávať Osobné údaje iba v takej podobe, v akej mu boli poskytnuté Správcom; 
 • Spracovávať iba Osobné údaje za účelom vymedzeným touto Zmluvou a to iba v rozsahu nutnom pre naplnenie tohto účelu; 
 • Nezdružovať Osobné údaje, ktoré boli získané k rozdielnym účelom;  
 • Uchovávať Osobné údaje iba na dobu, ktorá je uvedená v informačnej povinnosti alebo v súhlase Príjemcu, ak to nie je v rozpore so Spracovateľovými oprávnenými záujmami.  
 • Spracovateľ aj Správca sú povinný zaistiť, aby zamestnanci a iné osoby poverené Spracovateľom k spracovaniu Osobných údajov, ich spracovávali len v rozsahu a za účelom podľa tejto Zmluvy a podľa Nariadenia. 
 • Spracovateľ sa zaväzuje na výzvu Správcu opraviť, aktualizovať, zmazať alebo premiestniť Osobné údaje podľa pokynu Správcu bez zbytočného odkladu od takejto výzvy.  
 • V prípade, že námietka subjektu údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia určené Spracovateľovi bude uznaná oprávnenou, zaväzuje sa Spracovateľ odstrániť bezodkladne od písomnej výzvy Správcu závadný stav. Za písomnú sa považuje rovnako aj emailová komunikácia strán.
 • Spracovateľ je povinný pri plnení povinností zo Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, riadiť sa pokynmi Správcu a jednať v súlade so záujmami Správcu. Pokiaľ Spracovateľ zistí, že Správca porušuje povinnosti Správcu uložené Nariadením, je povinný túto skutočnosť Správcovi bezodkladne oznámiť.
 • Správca súhlasí s tým, že Spracovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov ďalšieho spracovateľa  i po predchádzajúcom preukázateľnom informovaní Správcu (ďalej len „Podspracovateľ“).
 • Všetci Podspracovatelia spracovávajú Osobné údaje Príjemcov iba v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre naplnenie zmluvy – teda obstaranie a poskytnutie Služby. Pokiaľ je to možné, pracujú Podspracovatelia miesto Osobných údajov iba s pseudonymizovanými osobnými údajmi slúžiacimi k identifikácii Príjemcu, ako je napr. pridelené číslo Zásielky.
 • Ak má Zásielka Miesto doručenia mimo územie EÚ, súhlasí Odosielateľ s poskytnutím Osobných údajov Podspracovateľovi so sídlom mimo územia EÚ.
 • Spracovateľ informuje Správcu o všetkých Podsporacovateľoch, ktorých zamýšľa poveriť spracovaním osobných údajov a poskytne tak Správcovi príležitosť vysloviť voči prijatiu týchto Podspracovateľov námietky. 
 • Ak správca nevyjadrí námietky voči Podspracovateľom, je Spracovateľ oprávnený Podspracovateľov poveriť spracovaním osobných údajov.  Námietky je Správca oprávnený vyjadriť len do odovzdania tovaru k obstaraniu prepravy Spracovateľovi a vyjadrenie námietok podľa predchádzajúcej vety má rovnaké účinky ako odstúpenie od zmluvy zo strany Správcu vo vzťahu ku konkrétnej Zásielke, ktorej sa námietky voči Podspracovateľovi týkajú. 
 • Pokiaľ Spracovateľ zapojí Podspracovateľa, aby vykonal určité činnosti spracovania, musia byť tomuto Podspracovateľovi uložené na základe zmluvy rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, aké sú uvedené v tejto Zmluve a v Nariadení. Ak neplní uvedený Podspracovateľ svoje povinnosti v oblasti ochrany údajov, zodpovedá Správcovi za plnenie povinností dotknutého Podspracovateľa Spracovateľ.
 • Spracovateľ sa zaväzuje poskytnúť Správcovi všetky informácie potrebné k doloženiu toho, že boli splnené povinnosti stanovené touto Zmluvou alebo Nariadením týkajúcich sa osobných údajov.
 • Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomne potrebnú spoluprácu a podklady pre zabezpečenie bezproblémovej a efektívnej realizácie tejto Zmluvy, a to hlavne v prípade jednania s Úradom na ochranu osobných údajov alebo s inými verejnoprávnymi orgánmi. 

 • Mlčanlivosť
 • Spracovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o spracovávaných Osobných údajoch, hlavne ich nesmie odstraňovať, šíriť, či predávať ďalším osobám mimo osoby v zamestnaneckom, obdobnom alebo zmluvnom pomere so Spracovateľom alebo iným oprávneným osobám, než sú spracovaním Osobných údajov poverené. Spracovateľ je povinný zabezpečiť, aby tiež jeho zamestnanci a iné oprávnené osoby dodržiavali záväzok mlčanlivosti. Táto povinnosť Spracovateľa trvá aj po skončení tohto zmluvného vzťahu. Spracovateľ je ďalej povinný zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných opatreniach prijatých k zabezpečeniu ochrany osobných údajov a to aj po skončení tohto  zmluvného vzťahu. 

 • Zodpovednosť
 • Ak Spracovateľ poruší povinnosti založené touto Zmluvou alebo Nariadením, zodpovedá za všetku ním zavinenú škodu. Spracovateľ zodpovedá aj za škodu spôsobenú porušením tejto Zmluvy pracovníkmi Spracovateľa.

 • Trvanie Zmluvy
 • Táto Zmluva je účinná po dobu účinnosti zmluvného vzťahu medzi Správcom a Spracovateľom. 
 • V prípade akéhokoľvek ukončenia tejto Zmluvy či ukončenia spracovania Osobných údajov je Spracovateľ povinný vykonať likvidáciu Osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté na základe tejto Zmluvy. 
Hore